A VÁCI EGYHÁZMEGYEI ZSINAT FÓRUMA
BejelentkezésRegisztráció

Vissza a témákhoz Jelenlétünk a társadalomban

VÁCI EGYHÁZMEGYEI ZSINAT

10. TÉMA  - JELENLÉTÜNK A TÁRSADALOMBAN

V Á Z L A T

A vázlatot összeállította: Máthé György témafelelős

ÁLTALÁNOS ÉSZREVÉTEL ÉS JAVASLAT

1/ A Váci Egyházmegye 1995-ben kiadott Zsinati Könyve maradjon továbbra is érvényben.

2/ A most kezdődő Egyházmegyei Zsinat határozatait mellékletként csatoljuk az 1995-ös Zsinati Könyvhöz.

3/ A melléklet ne csak kötelező erejű határozatokat adjon, hanem gyakorlati ötlettár legyen, ami nem kötelező, csak lehetőség.

MISSZIÓ

A missziós feladatok két irányban hassanak:

1/ A keresők felé.

2/ Akik már megtalálták Istent.

A KERESŐK FELÉ TEHETŐ LÉPÉSEK

1/1 Legyen a plébániáknak honlapja, hírlevele, hirdetőtáblája, a világ felé történő elérhetősége.

1/2 A plébánia a saját településén az írott és az elektronikai sajtóban igyekezzen megjelenni.

1/3 A plébánia honlapja, hírlevele, hirdetőtáblája úgy legyen minőségileg megszerkesztve, hogy hívogató legyen, az egyházközség befogadó készségét mutassa.

1/4 Minden plébániára érkező embert a misszió alanyának tekintsük. Ne utasítsunk el senkit, hanem hívjunk meg mindenkit!

1/5 A plébános és a plébániát képviselő világi hívek a közszereplésekre történő felkéréseket tekintsék missziós alkalmaknak.

1/6 A katolikus oktatási intézményekben legyen gyermek és ifjúsági katekumenátus és egyben hívjuk az érintett szülőket és tanárokat is a felnőtt katekumentátusba.

1/7 Legyen az önkormányzati óvodákban, általános iskolákban és a középiskolákban hitoktatás és ennek nyomán igyekezzünk az érintett szülőket meghívni a katekumenátusba.

1/8 Nagyon sok megkeresztelt gyermek nem jár hittanra, nincs kapcsolata a plébániával. Mivel megkeresztelték, jogunk van felhívni a szülők figyelmét a keresztény nevelésre, amit egyrészt a hitoktatás biztosít. Ezért minden év augusztusának végén és szeptember elején küldjünk a szülőknek plébániai levelet, érveljünk azzal, hogy gyermeküket megkereszteltették, kínáljuk fel a hitoktatás lehetőségét és nagyon kedvesen hívjuk meg a családokat az egyházközség programjaira.

1/9 Esperesi kerületek, nagyobb egyházközségek szervezzenek keresztény könnyűzenei koncerteket. Hívják meg erre a környező kisebb plébániák fiataljait is.

1/10 Az egyházmegye városai törekedjenek városmissziót tartani. Az egyes lelkiségi mozgalmak tartsanak régiós találkozókat, melyre hívják meg a települések lakosságát.

1/11 A települések szociális otthonai a missziós munkára adnak lehetőséget. Itt a Karitász, a Máltai és a Kamilliánus csoportok sokat segíthetnek a plébánia missziós munkájában.

1/12 A temetéseken sok nem-hívő ember is részt vesz. Ne sablonos imákat olvassunk fel prédikáció helyett! Igyekezzünk nívós beszédet tartani, és olyan nagyfokú érzékenységet és figyelmet tanúsítani a temetés liturgiájában, amelyek a gyászolókat az Úristen és az Egyház felé indítják meg. A sajátos körülményeket pedig mindig vegyük komolyan!

2

1/13 Az önkormányzati iskolák részére biztosítsunk lehetőséget a karácsonyi templomi szereplésekre, amit az utóbbi időben szívesen kérnek a plébániáktól. Ilyenkor azonban a lelkipásztor egy rövid megszólalásban szóljon a keresztény tanításról, használja fel a lehetőséget azok részére, akik távol vannak a keresztény élettől, de jelen vannak a templomban.

LÉPÉSEK AZOK FELÉ, AKIK MÁR MEGTALÁLTÁK ISTENT

2/1 Az adventi és a nagyböjti időben mindig legyen lelki nap a plébániákon, ami egy egész napos lelki programot jelent. Azonban ne hagyjuk el a hagyományos három napos lelki-gyakorlatokat, ami három estén történt, vendégpap által mondott beszédet jelent. Ideális eset, ha mindkét formát alkalmazzuk! Jelen lelkipásztori tapasztalat alapján mindkettőre szükség van. A vendégpap az adventi és nagyböjti időben elsősorban a gyóntatásért van.

2/2 Szükséges a felnőtt katekézis megszervezése, nemcsak a plébániákon, hanem a fíliákban is. Hitünk titkai és a keresztény élet szabályai kerüljenek kifejtésre, elsősorban a Katolikus Egyház Katekizmusa szerint.

2/3 A világi hívek közül minél többen vegyenek részt „apostolkurzusukon” (evangelizációs iskola), ahol elsajátítják az Egyház missziós küldetésében oly szükséges „megszólítás tudományát”, illetve a „bátor tanúságtétel” (parrészia) képességét, valamint a diakónia lelkületét.

2/4 Törekedjenek a nagyobb plébániák, a katolikus oktatási intézmények arra, hogy megfelelő hang- és képtár álljon rendelkezésükre. Igyekezzenek arra, hogy fokozatosan a magyar nyelven is bőségesen megjelenő, keresztény képi- és hangzásvilág anyagai a hívek oktatására, nevelésére beszerzésre és alkalmazásra kerüljenek.

2/5 Igyekezzünk híveinket több napos, lelkigyakorlatos házakban történő lelki képzésben részesíteni. Külön figyeljünk az egyes rétegek képzésére, mint pl: gyászolók, özvegyek, elváltak, férfiak, nők, stb.

2/6 A politikai választások előtt országos vagy helyi befolyással rendelkező politikusok szívesen tartanak kortes beszédeket templomokban. Ez nem missziós feladat. Ilyen esetekben előzetesen a megyésfőpásztor engedélye szükséges.

2/7 Törekedjenek a lelkipásztorok és a világi vezetők, hogy az egyházközségek tagjai minél többen közösségbe kerüljenek. Az élő közösségnek van megtartó ereje. Ezért az életkori, műveltségbeli lelki igényekre közösségeket igyekezzünk létrehozni. A plébánia a közösségek közösségévé kell váljon. Egyházmegyénkben eddig is nagyon sok közösség, lelkiségi mozgalom, egyesület létezik. Ezeknek a plébániákon történő letelepítése és életben tartása legyen minden lelkipásztor és világi vezető legfőbb feladata.

2/8 Igyekezzünk zarándoklatokat, kirándulásokat szervezni, farsangi, szilveszteri plébániai összejöveteleket tartani. A könnyebb programok is részét képezik a közösségi életnek.

2/9 Legyen a nagyobb plébániákon időnkét lelkiségi találkozó. Hívjuk meg a saját híveinken kívül a szomszéd plébániák híveit is.

2/10 Hívjunk meg időnként országosan híres, hitvalló embereket előadások megtartására.

2/11 A plébánia ne állóvíz, hanem életet, lelkiséget, mozgást, dinamizmust mutató, karitatív szolgálatot végző, befogadó közösség legyen. Ennek kisugárzása van, ami a plébániához vonzza a lanyhákat és a keresőket is.

ÖKUMENIZMUS

1/ a Váci Egyházmegye 1995-ben kiadott Zsinati Könyvének ökumenizmusra vonatkozó 94.§-sa, 95.§-a, és a 96.§-sa változatlanul érvényben marad.

2/ Az Egyházmegye rendelje el az Egyházmegyei Ökumenikus Bizottság létrehozását, készítse el a Működési Szabályzatát, valamint munkatervét és teremtse meg működésének anyagi alapjait.

3

3/ Az Ökumenikus Direktórium előírásainak megfelelően az Egyházmegyei Ökumenikus Bizottság tagjai közé erre alkalmas világi híveket is fel kell venni. (ÖD 43).

4/ Az Egyházmegyei Ökumenikus Bizottság időnként szervezzen előadásokat a papság ökumenikus ismereteinek gyarapítása céljából. Ilyen alkalmak lehetnek az összevont rekollekciókon vagy az Esperes Kerület-i korónákon.

5/ Az Egyházmegyei Ökumenikus Bizottság az egyházmegyénkben működő Egyház Tanácsok tagjainak évente megrendezésre kerülő, összevont rekollekciókon adjanak segítséget, hogy a lelkipásztoroknak segítő elkötelezett világi hívek is megfelelő ökumenikus szemléletre jussanak.

6/ Az Egyházi Törvénykönyvben és az Ökumenikus Direktóriumban foglaltak szerint minden évben meg kell tartani a keresztények egységéért végzett januári imanyolcadot. Ez akkor is kötelező, ha a plébánia területén nincsenek más vallási közösségek. (ÖD 108-114).

Az imanyolcad idején szorgalmazni kell a keresztények egységéért való közös imádságot a fíliákban is. Az ökumenikus imahét, vagy bármely ökumenikus istentisztelet közös karitatív célokra is lehetőséget nyújt, mint pl.: gyűjtés különböző segélyakciókra, vagy helyi környezet köztudott szükségleteire, stb.

7/ Vasárnap és kötelező ünnepen azonban nem ajánlatos ökumenikus istentisztelet szervezése a misehallgatás kötelezettsége miatt (ÖD 115). Ökumenikus imanyolcad megtartását semmi körülmény és indok alapján nem lehet a szentmisébe beépíteni.

8/ Ajánlja Egyházmegyénk, hogy az Esperesi Kerületekben hozzanak létre Ökumenikus Lelkészköröket.

9/ A hiteles ökumené érdekében tiszteletben kell tartani mindenkinek a saját hitbeli meggyőződését. Mivel hitünk szerint az eucharisztikus közösség teljes hitbeli egységet fejez ki, ez nem képezheti az ökumenikus istentisztelet részét (konszekreció, szentáldozás, úrvacsora).

10/ Vegyes házasságnál nem megengedett az olyan megoldás, hogy mindkét felekezet templomában megkössék a házasságot. Az ökumenikus házasságkötés lehetőségét és módját a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia rendelkezése szabályozza. Az új Házasságkötési Szertartáskönyvben megtalálható az ökumenikus esketések rendje.

11/ A katolikus oktatási intézményekben természetszerűleg a katolikus szellemiséget képviseljük, ugyan akkor ökumenikus alapon be kell vonni a protestáns lelkészeket is, pl: havonta 1-2 alkalommal reggeli imákat a katolikus iskolában, vagy templomban protestáns lelkészek, vagy hitoktatók vezessenek. Ökumenikus hittanóra azonban nincs!

12/ A katolikus iskolában tanuló kereszteletlen fiatalokat a Katolikus Egyház kereszteli a megfelelő katekumenátus után. A katolikus iskolában nincs választás a kereszteletlen fiatalok részére, azzal ugyanis, hogy kereszteletlenül a katolikus iskolát választották, a katolikus hitet vették célba. Abban az esetben, amikor egy fiatal már megkezdte katekumenátusát egy protestáns felekezetben, ezt tiszteletben kell tartani!

13/ Egyházmegyénkben több helyen tartanak Mindenszentek estéjén a temetőben ökumenikus megemlékezéseket. (Ökumenikus Temetői Áhítatnak hívják több helyen!) Ott ahol erre igény és lehetőség van, ezt a gyakorlatot továbbra is fent lehet tartani, vagy be lehet vezetni.

14/ Célszerű lenne az ökumenikus imaegyüttlétek alkalmait nem csupán a januári imahétre szűkíteni, hanem ahhoz más lehetőségeket is keresni, pl: Pünkösd hete. Plébániai közösségeink, egyházközségi intézményeink rendezvényeire lehetőség szerint hívják meg az ökumenikus mozgalomban részt vevő egyházak képviselőit is.

15/ A különböző felekezetek arra érdemes kulturális programjait ne féljünk a saját hirdetőtábláinkon kifüggeszteni, vagy hírleveleinkben közzé tenni. Természetesen legyünk bölcsek, hogy mit lehet, mit érdemes és mit nem lehet közzé tenni.

4

16/ Egyházmegyénkben több településen gyakorlat már, hogy nemzeti ünnepeinken, vagy az adott település saját ünnepnapjain ökumenikus papi/lelkészi megjelenést kérnek. Igyekezzünk ezeken részt venni, azonban a túlzásokra vigyázzunk, pl: nem kell minden papnak és görögkatolikus papnak szenteltvízzel áldani, elég ha – a megegyezés alapján – valamelyik pap végzi. Azonban mindenkinek adjunk valamilyen szerepet.

17/ Ha egy településen jogtalan bántás ér egy keresztény felekezetet, akkor a szolidaritás és a kölcsönös keresztény értékek védelmében a jogtalanul megbántott közösség védelmére keljünk mi katolikusok is.

18/ Magunk és a ránk bízott híveink nevelésében törekedjünk arra, hogy Krisztus Urunk mérhetetlen gazdagsága arra a felismerésre vezessen el bennünket, hogy a másik keresztény közösség lelki értékeit megbecsüljük. A történelemből örökölt szembehelyezkedést felszámolva a jövőben mind az oktatásban, mind a kultúra területén, mind egyéb más találkozókon ezt a megbecsülést és a közös hit újrafelfedezését kell érvényre juttatni.

M É D I A

1/ Legyen minden plébánián telefon, internet, e-mail-szám, esetleg honlap. A plébánia, a plébános, a plébánián élő papság és a világi alkalmazottak minden időben elérhetők legyenek! Az Egyháztanácsban legyen médiafelelős!

2/ A szentmise végén, a postcommunio után tartsuk a hirdetéseket! (Régen a prédikáció után tartották, ez ma már megengedhetetlen!)

3/ A szentmise végén csak a legfontosabb közlendőket hirdessük, a többit a plébániai Hírlevélben tegyük közzé. Lehetőleg minden vasárnap családonként adjuk a saját hírlevelünket.

4/ Az Egyházközség jubileumi alkalmait, nagyobb eseményeit kiadványokkal, maradandó írásokkal és filmfelvételekkel őrizzük meg az utókor számára.

5/ Vonjuk be a világi szakembereket ezen a téren. Lehetőleg legyenek a plébánián: újságírók, rádiós, TV-s szakemberek, fényképészek, videósok. Alkalmas fiatalokat ezeken a pályákon segítsük a saját érdekünkben is.

6/ Egy plébánián minden, egyházunk által elfogadott közösségnek joga van megjelenni a plébánia saját sajtójában, honlapján, a hirdetőtáblán, stb. Egyes lelkipásztorok csak a saját lelkiségi mozgalmukat, csoportjukat favorizálják és a plébánia sokszínűségét bemutatni nem óhajtják a saját lelkiségi mozgalmuk erősítésére. Ez szeretetlenség és az Egyház sokszínű bemutatásának, erejének korlátozása. Ne mások elhallgatásával erősítsük a számunkra szimpatikusabbat! A plébániai közösségek életének bemutatása egyensúlyban legyen!

7/ Minden plébánia törekedjen a helyi, polgári sajtóval jó viszonyt kialakítani. Minden fontosabb eseményről a polgári oldal is számoljon be, adjon tájékoztatást. Külön törekedjünk arra, hogy a karitatív tevékenységünkről megfelelő súllyal számoljanak be a helyi, vagy az országos információs csatornák.

8/ Ha az egyházközségben országos jelentőségű esemény van, azt nem lehet elhallgatni. Időben intézkedni kell, hogy a katolikus írott és elektronikus sajtóban megjelenjék.

9/ Azokon a településeken, ahol Kábel TV van, igyekezzen a plébánia rendszeresen megjelenni és felhasználni Kábel TV adta lehetőséget, pl: szentmise közvetítés a helyi betegeknek, otthontartózkodóknak, vagy a Váci Katolikus TV adásainak ingyenes eljuttatása.

10/ Napjainkban sok esetben a plébánia felé tett első érdeklődés és lépés a plébánia honlapjának megtekintése, ezért nívós és naprakész honlap álljon rendelkezésre. Olyan legyen a honlap, hogy megtekintése után személyesen is merjenek bennünket felkeresni.

5

11/ A T-Mobil telefonflotta elterjedt egyházmegyénkben is. Az esperesi kerületekben van egy megbízott összekötő a püspökség informatikusai és az érintett kerület között. Külön vigyázzanak az összekötők, hogy visszaélések ne legyenek, lehetőleg az egyházközségben dolgozók és azok rokonai és barátai vegyék igénybe a flottaszolgáltatást.

12/ A plébánia vezető lelkipásztorának képesnek kell lenni médiaszereplésre. Ne tagadja meg egy vezető lelkipásztor a közszereplést, csak indokolt, súlyos esetben. A nyilatkozó a keresztény igazságoknak és értékeknek megfelelően szólaljon meg. Az élet eseményeire tudjon keresztény módon reagálni. A szélsőséges, kirekesztő, ítélkező, címkéző megnyilatkozás nem méltó a krisztusi eszmeiségünkhöz.

13/ Merjünk nemet mondani azoknak a médiumoknak, amikről tudjuk, hogy ártani akarnak az Egyháznak. Azért mindenkinek nem kell interjút adni!

14/ Szükség lenne a kispapképzésben a média-szereplés alapszabályaira megtanítani a növendékeket. A fölszentelt papoknak pedig időnként, az összevont rekollekciót is felhasználva, színészek és médiaszakemberek segítségét kell kérni a jobb közszereplésért.

15/ A plébániák legyenek képesek az információközlés oda- és vissza-áramlására. Magunkról is tudjunk információt adni, rendezvényeinkre a médiumokat meghívni, ugyan akkor a kívülről felénk érkező információkat tudomásul véve legyünk befogadó képesek.

16/ A Historia Domus-ba beletartozik napjainkban minden rólunk szóló sajtóhír, elektronikus anyag. Ezek archiválása kötelező minden plébániának.

17/ Törekedjen minden plébánia, hogy a saját településén elérhetők legyenek a ma működő katolikus rádióadások. Időnként hívjuk fel a híveink figyelmét az interneten elérhető katolikus TV adásokra is, pl: Bonum TV, vagy a Vatikáni Rádió adásaira.

18/ Nagyobb plébániák templomai rendelkezzenek olyan technikával, melyek által a templomi események felvehetőek, sokszorosíthatóak és a mozgáskorlátozottaknak elvihetők.

19/ A honlappal rendelkező plébániák tegyék közzé a prédikációkat, előadásokat, beszédeket, hogy később is meghallgathatók legyenek. Ahol Web-kamerát lehet alkalmazni, igyekezzünk ezt a lehetőséget is felhasználni.

 



Beer Miklós
1. 2013-01-30 20:52:32
A jelenlegi magyar társadalom egyik legégetőbb problémája a munkanélküliség. Egyetlen lehetőség van a foglalkoztatás bővítésére, és ez a mezőgazdaság. Egyházmegyénkben keresztény közösségeink - eltekintve néhány városunktól- falvakban vannak jelen. A földművelés, az öngondoskodás, a virágzó gazdaság olyan lehetőség és feladat, amit nekünk hívő embereknek kell példaadó módon bemutatni. Önkéntes szövetkezetekkel, helyi piac megteremtésével. Ahogy egykor a bencés szerzetesek megtanították népünket a föld szeretetére, ma ugyanúgy kell megtanítanunk az új nemzedéket. Előttem Mindszenty József hercegprímás úr példája lebeg, aki Zalaegerszegen 1919-től 1944-ig plébánosként nagy aktivitással fáradozott a reményt-vesztett népének talpra-állításán. Ma is vannak nagyszerű példák a családi gazdálkodásra, fiatal gazdák bátor vállalkozására.
Miklós püspök
Tornay Gábor
2. 2013-09-12 12:24:59
Mélységesen egyetértek Püspök Atyával. Egyre több kézzel fogható jele van annak, hogy okosan tesszük, ha megismerjük, megtanuljuk és a körülményeinkhez mérten alkalmazzuk őseink tapasztalatát és felfedezzük benne a teremtő Isten végtelen nagylelkűségét. Jól gondolkodunk, ha minél több dolgot Isten segítségével, de magunk termelünk meg. Az elvetett mag sokszoros termést hoz! Felelősségünk, hogy újra felismerjük a minket körülvevő teremtett világ öngondoskodásra alkalmas lehetőségeit. Lehet, hogy csak a bérházi lakásunk erkélyén locsolgatott néhány tő paradicsom,lehet, hogy az eddigi füves díszkert egy részének, vagy egészének megművelése, esetleg néhány tyúk, kacsa vagy egyéb apró jószág nevelése ami a mi adottságunk, de ha erre odafigyelünk, máris tettünk néhány lépést, amely példa lehet a gyermekeinknek és másoknak a környezetünkben. A bolgár kertészek annak idején meglepően sok értékes táplálékot tudtak előállítani nagyon kis területen. Miért ne tanulhatnánk tőlük? Hozzunk létre olyan közösségi felületet a neten, ahol szakemberek írják a mindennapi Ige mellé, a lehetséges mindennapi mezőgazdasági, kisállat tartási teendőket! Vagy szakemberek összeállíthatnának különböző méretű földterületekre ajánlásokat, a szakszerű megművelésre stb.
Dr. Tanczik Balázs
3. 2013-10-23 12:22:40
A DABAS-GYÓNI EGYHÁZKÖZSÉG gondolatai az előzetes otthoni felkészülésen:
* van-e kidolgozott koncepció az elsőáldozás utáni müsztagógiára? (általános tapasztalat, hogy elsőáldozás után eltűnnek a templomból, a hittanóráról)
* hasznos lenne visszaállítani az egyházmegye központi pályázat-figyelését, mert helyi szinten ehhez nem mindig van energia ill. hozzáértés
* az ún. Gyóni Napokon ökumenikus meghívású filmvetítést vállaltunk (ami eredményesen működik), továbbá a Napok része az ökumenikus sportnap is
* mivel nem mindenki fizeti elő a katolikus hetilapokat, hasznos lenne egy katolikus tv-műsor figyelő/ajánló felület

A SAJÁT véleményem a felkészítő anyag "Általános észrevétel és javaslat"-ához:
A '95-ös zsinati könyvünket nem javaslom felülvizsgálat nélkül mindenestől érvényben hagyni csak azért, mert van, és mert akkor aktuális volt. Úgyszintén nem javaslom a most készülő könyvet csak a '95-ös mellékletének szánni. Hasznosabbnak tartom a régi könyvet tételesen átnézni, és az eltelt 18 év változásai alapján az elavult részeket törölni és újakat belevenni. A részletekről a '95-ös könyvünk, továbbá az esztergomi- és a székesfehérvári szinódusok könyvei, és az Egyházi Törvénykönyv alapján több oldalas tervezetet adtam át Megyéspüspök Atyának. Támogatom, hogy az új könyvhöz ötlettárat is csatoljunk.

Balázs atya
Valcsák László
4. 2013-10-29 18:19:48
A Hatvan-Belváros helyi zsinati csoportja a témával kapcsolatosan ülésezett és véleményünket kifejtjük majd a Zsinat következő ülésén (ha lesz rá lehetőségünk...)

Itt csak néhány felvetést közölnék, kihasználva a fórum lehetőségeit.
1. Van-e olyan plébánia vagy plébániai közösség amely jelen van valamelyik közösségi oldalon? Milyenek a tapasztalatok? Több emberhez és gyorsabban jut el az információ? "Többágúvá", élővé és főleg gyorsabbá vált a kommunikáció?

2. Van-e olyan plébánia, ahol rendszeresen on-line módban akár web-kamerával közvetítenek szentmiséket? Milyenek a tapasztalatok? Megérte a befektetést, a technikai háttér és az anyagiakat is ideértve?
Jó lenne, ha a fenti kérdésekben megszólítottak válaszolnának!

A továbbiakban közlöm majd saját gondolataimat.
Valcsák László

Valcsák László
5. 2013-10-29 19:17:41
Két megjegyzés a fenti témával kapcsolatosan, de fontosnak tartom közölni, hogy a saját véleménynemet közlöm.
1. Az előttem hozzászóló Balázs atya véleményét én is osztom a zsinati évkönyvvel kapcsolatosan. Nem értem, hogy az egyházmegyei zsinatnak miért lenne "tabu" egy olyan dokumentum megvitatása, amely a jelek szerint már megérett a frissítésre, aktualizálásra. Úgy tűnik többeknek is lenne hozzá jó gondolata, ötlete. Kicsit a mostani munkánk lefokozásának tartom, hogy az ülések megállapításait csak mellékletként csatolnák a zsinati könyvhöz.
2. Remélem nem tűnik ördögtől való gondolatnak, hogy az egyház társadalmi jelenlétének elemzéséhez készíthetnénk a marketing- és cégstratégia tervezésében használt SWOT-analízist (BELSŐ tényezők közül: erősségek, gyengeségek; KÜLSŐ tényezők: lehetőségek, fenyegetettségek felmérése). Úgy gondolom, a katolikus egyház egyik nagy erőssége az ökumenizmus. Egyházunk sokat tesz az ökumenizmus és az egység megvalósulásáért,ezt a testvéregyházak is elismerik. Erről is lehet a témával kapcsolatosan beszélgetni. Ugyanakkor jó lenne átgondolni, hogy hol erősíthetnénk (ha kell egyáltalán erősíteni) társadalmi jelenlétünket illetve kihasználjuk-e lehetőségeinket, miben vagyunk gyengék?

Valcsák László
Adáminé Mihályi Erzsébet
6. 2013-10-30 15:42:58
AZ ASZÓDI EGYHÁZKÖZSÉG gondolatai az előzetes otthoni felkészülésen:

Megvizsgálva Egyházközségünk helyzetét elmondhatjuk, hogy vannak olyan tevékenységek, amelyek a megadott lehetőségből nálunk is jól működnek, és vannak olyanok, amelyek sajnos nem.
Biztosan sok plébánián vannak közösséget formáló alkalmak, ezekből szeretnénk mi is néhányat közkinccsé tenni. Ezek nálunk már több éves hagyománnyal rendelkeznek, és alkalmasak arra, hogy mind az Egyházközségünk aktív tagjait, mind pedig a keresőket megszólítsák:
- Évente kétszer családnap. (Bográcsozás, beszélgetés, játék, szentgyónási lehetőség…)
- Betlehemes Jászolkiállítás. Aszódról és környékéről - 6-18 évesek részére. Ünnepélyes megnyitó után 1 hónapig kiállítás.
- A Karitász minden évben megszervezi az idősek napját.
- Nálunk van az Ökumenikus Tábor helyszíne. Ahol lehetőségünk van találkozni a keresőkkel is.
- Helyet adunk a templomban hangversenyek rendezésére.
- Érettségi előtt álló fiataloknak munkalehetőséget biztosítunk az Ifjúsági Közösségi Szolgálaton keresztül.
- Bekapcsolódunk az általános iskola Iskolatanácsának munkájába (Javaslattevőként).
Az iskolai hitoktatással kapcsolatban egy megjegyzés:
- már az előző tanév tavaszán próbáljuk megkeresni a megkeresztelt gyermekek szüleit, hiszen a beiratkozás áprilisban van.

Aszódi Munkacsoport
Varga Péter
7. 2014-02-07 09:00:04
A megadott témák és bevezető gondolatok alapján úgy látom, hogy nagy átfedés van az 1. (új evangelizáció) és a 10. téma (jelenlétünk a társadalomban) között. Tegnap (2014.02.07.) volt a nagykátai beszélgetés a 10. témával kapcsolatban. Most ide írok néhány gondolatot, ami az első témához is tartozik:
Sok mindennel próbálkozunk a plébánián, de ezt most nem részletezném inkább fontosabbról szólnék. Felsorolás lelkipásztori tervünkben van, akit érdekel: http://www.vecses.vaciegyhazmegye.hu/lelkiterv. Tehát először is: Nagyon hálás vagyok a gondviselésnek, hogy van néhány ember a plébánián, akiknek szívük egyik csücske a misszió. Ezekkel az emberekkel egy missziós munkacsoportot alkotunk, és havonta találkozunk megbeszélésre, ahol a konkrét lelki-szellemi beszélgetések után a tennivalókról beszélgetünk. Tehát az első, hogy legyen egy világos kör, egy munkacsoport.
A másik, és ez talán még fontosabb: mivel országosan érzékelhetjük, hogy nagyon sok hívőből és egyházi emberből is hiányzik a missziós lelkesedés és lendület, ezért nagyon sokat kell imádkozni, hogy átformálódjunk. Most már 7 éve Vecsésen minden hónapban egy szentmisét felajánlunk hitünk terjedéséért, amiben a hitetlenekért imádkozunk és magunk helyes lelkületéért. Egyre jobban érzem, hogy havonta egy szentmisében többet is kell beszélnem a templomi közösségnek erről, példákkal kell őket lelkesíteni.
Ezt a két alapvető dolgot szerettem volna kiemelni a teendők felsorolása helyett.
Péter atya
Mikesy György
8. 2014-04-10 09:21:38
Minden jelenlét, részvétel egyfajta kommunikációt (kapcsolattartást) feltételez. Lehet negatív és pozitív értelemben is, sőt kettős tagadáson alapuló kommunikáció is lehet pozitív, pl. halál kultuszára, „nem élet”-re, mint negatív értékre nemet mondhatunk.
Az egyházon belül ajánlatos az evangelizáción és misszión alapuló kommunikációs stratégia, püspöktől kezdve. Pl. püspöki körlevél belső kommunikációs csatorna, míg püspöki közlemény egyszerre belső és külső csatorna, ill. püspöki társadalmi részvétele (pl. média) külső csatorna utal. Ügyelve arra mindegyik stratégiai elem mindenkinek is szóljon. Ez mutatja az egyház őszinte kommunikációját és nyíltságát, elkerülhető a kettős látás. Pl. most az én területemről szólva: ha az egyház kinyilvánít szolidaritást fogyatékos személyek felé, miközben ők liturgikus (templomi) közösségben nincsenek jelen, így kommunikációs zavar van, ill. átlátszó. Vagy beszélnek a „Hit és fény” közösségről, mint valóban csodálatos és áldozatkész munkáról, ne felejtsük el, hogy ez karitatív munka, amit senki nem megkérdőjelezi. De hol vannak önálló életvitellel bíró fogyatékos személyek? Nekik mint autonóm személyeknek mit üzen az egyház? Ez is lenne többek közt a kommunikációs stratégia egyik eleme! Ne csak az legyen a kérdés, hogy mit tudunk üzenni, hanem el tudunk-e menni közéjük? Az Újszövetségből: „menjetek ….”. Ez a kommunikáció, ami jelenlétről szól.

Mikesy György
9. 2014-04-10 09:24:49
Ha ez tudatosul bennünk, akkor alapvető kommunikációs stratégia megléte (kidolgozása) segít abban, hogy egyszerre egységes és sokszínű egyház vagyunk a világban. Természetes követelmény az, hogy egyházmegyei kommunikációs stratégia a püspök irányításával mindenkinek számára legyen világos és nyilvánvaló, most már hangsúlyossá válik az is, hogy érthető legyen. Így az egyetemes papság minden egyes tagja tud mihez tartani magát.
Az is tudatos legyen, amikor kommunikálunk, akkor jelen vagyunk a társadalomban is. Pl. munkahelyen munkatársak számára is legyen egyértelmű, hogy az illető katolikus egyházhoz tartozik, nemcsak úgy általában kereszténységhez, ez fontos üzenet. Ezt a példát tovább lehet bővíteni a média, ökumenizmus, közéletiség, társadalmi szerepfelvállalás, stb. felé.


Mikesy György
10. 2014-04-10 09:29:58
Példa kedvéért kettős látásmód elkerülése végett pozitív lehet az a kommunikáció, hogy az egyház kezdeményezik azt, hogy ne csak januárban markánsan nyilvánuljon meg az ökumenikus cselekedet, hanem önálló életvitellel bíró fogyatékos személyek felkarolásában velük élő családok befogadásától kezdve liturgikus/istentiszteleti közösségbe beilleszkedéseken és munkába helyezéseken át egyházi szerepvállalásokig. Hiszen közösek a gondjaink ezen a területen is. Ebből a kommunikációból látszik, hogy van mit söpörnünk a saját portálunkon. Ilyenkor meg is nyílhatnak az emberek, ez lenne a misszió és evangelizáció.
Ez lenne a buzdítás, hogy akár fogyatékos személyek felé fordulva meg tudunk szólítani a többieket, még bizonytalankodókat, hitehagyottakat és hitetleneket is, hiszen közöttük is élhetnek a velük élő fogyatékos személyek. Sokszor éppen a velük élők fogyatékossága miatt bizonytalankodókká, hitehagyottakká válnak.

Ezt kéne váltani horizontális szemléletre, azaz vonatkozzon a médiára, cigány pasztorációra (nem a roma, mert erre van magyar szó!), katolikus közéletiségre, társadalmi szerepvállalásra, stb.
Tóth Ferenc
11. 2015-04-16 14:50:29
A társadalmi élet állékonyságot szervez a "hangulat és élmény" elvárású média világunkba.Ha csak moralizálunk, akkor nem segítünk. Úgyis azzal a váddal illetnek, hogy a vallás elfordítja a vilától az embert, ill. sérti az ember autonómiáját, ha elfogadja Istent. Az "István a Király" kicsengése is ez:Veled,de nélküled. Márpedig ebben benne kell lennünk: -Azt hallottam süllyed a hajó, melyiken utazunk! -Na és tied ez a hajó? A létérzés ma szorongás. Ebből az istengyermeki szabadságra jutásban leherünk segítség. Minden más tűzoltó munka és mintha a társadalom szolgálólányává válnánk. Az evilági gondok megoldásában is ott kell lenni -valki azonban helyeen modellizálta az irgalmas szamaritánus parabolát: nem merülhetünk ki a sérültek szállításában, el kell menni a rablók tanyájára téríteni. Ugyanez az elmagányosodottak, a mobil életvitel miatt széthulló családok helyzetének orvoslására is meg kell találnunk a "rablók tanyáját" A világ technicizálódását nem kell átkoznunk, a szelet be kell fognunk a vitorlánkba -de ehhez azt is tudnunk kell merre akarunk hajózni. Az értékrend felállítása és az annak boldogító voltát bemutató közösségek létrehozása a járható út első lépései. / A Rétság-Tereske-Tolmács- "helyi zsinat rezüméje a témához-
Jakubik Gábor
12. 2015-04-23 10:43:12
Jelenlétünk a társadalomban témához I. :

A '95-ös zsinati könyvünket nem javaslom érvényben hagyni csak azért, mert van, és mert akkor aktuális volt. Értelemszerűen nem javaslom a most készülő könyvet csak a '95-ös mellékletének szánni.
Hasznosabbnak tartom a régi könyvet tételesen átnézni, és az eltelt 18 év változásai alapján azokat a javaslatokat átvenni és a zsinat elé tárni, amelyek most is aktuálisak. Ezt a munkát egy külön előkészítő bizottság a tényleges zsinati ülések megkezdése előtt - még az előkészítő fázisban - megtehetné.

Az egyházmegyei zsinaton egyedül a megyéspüpök hozhat határozatot, nem maga a zsinat.

Az iskoláknak semmilyen jelentőségét nem tapasztaljuk a plébánia szempontjából. Csak az elszívó hatásuk érezhető, ami éppen hogy nem jó.
Az egyházközség legyen oázis egy településen.

A legfontosabbnak érzem a hívek személyes tanúságtételét az élet minden területén, kiváltképp a munkahelyeken és a közösségi alkalmakon. Soha ne felejtsük el a hegyre épült várost!


Hozzászóláshoz be kell jelentkezni.

Weboldalt készítette: Dunaweb szolgáltató kft
Oldal tetejére ugrás